REKLAMNÍ PŘEDMĚTY A REKLAMNÍ DÁRKY
REKLAMNÍ PŘEDMĚTY - každý si vybere

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky, upravují tyto „VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY", vydané v souladu s ustanovením § 273 obchodního zákoníku (dále jen „PODMÍNKY"), smluvní vztahy, vznikající mezi firmou Ing. Vladimír Cerman – LASER SCRIPT, Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, IČ: 16795890, DIČ:CZ 5811010139, jako prodávajícím (dále jen „prodávající") a kupujícím (dále jen „kupující") uvedeným v kupní smlouvě (dále jen „smlouva").

1.2.Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká buď na základě podpisu listiny označené jako kupní smlouva a podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem, faxem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (e-mailem, faxem nebo poštou).

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1.Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů a dárků bez potisku nebo s potiskem (dále jen „zboží") a služeb, uvedených ve smlouvě včetně jejích všech příloh.

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB (POTISKU)

3.1.Veškeré ceny uváděné v cenících, nabídkách či katalozích (dále jen „katalog") prodávajícího nezahrnují DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Není-li písemně sjednaná cena jiná nebo není-li v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a potisku pro sepsání kupní smlouvy v daný den. V případě vydání ceníku ke katalogu se pak kupní cena zboží a potisku řídí cenami a ev. podmínkami uvedenými v ceníku platném ke dni sepsání smlouvy.

3.2. Cena zboží zahrnuje náklady na dopravu zboží do jednoho místa dodání v ČR, pokud je smluvní cena dodávaného zboží nad 5.000,- Kč (bez DPH).

3.3. Cena zboží napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií (není-li v katalogu uvedeno jinak). V takovém případě je nutné baterie objednat zvlášť.

3.4. K ceně potisku se připočítávají přirážky uvedené v platném ceníku potisku pro dané úkony a technologie.

3.5. Cena přepravy bez DPH:

100,-/1 balík + doběrečné 40,-

Doprava ZDARMA při objednávce 5.000,- bez DPH-

Minimální hodnota objednávky je 2.000,- bez DPH.


4. DODACÍ LHŮTA

4.1.Dodací lhůta je:
a) Pro zakázky bez potisku: do čtrvtého pracovního dne
b) Pro zakázky s potiskem: do čtrnácti pracovních dnů, pokud se zboží nachází na skladě prodávajícího, sjednaná záloha je připsána na účet prodávajícího a grafika potisku je odsouhlasena kupujícím. Výjimku tvoří technologie pískování,
výpal a ofset, vícebarevný potisk dvousložkovou barvou na vybrané zboží, na které neplatí dodací termín 14 pracovních dnů, ale termín 18 - 20 pracovních dnů.

4.2.Nenachází-li se zboží skladem u prodávajícího, sdělí prodávající tuto skutečnost kupujícímu a navrhne jiný termín dodání.

4.3.Dohodnou-li se kupující s prodávajícím na expresní dodací lhůtě, zvyšuje se kupní cena zboží takto:
a) o 100 % z ceny potisku za potvrzený termín plnění do 3 pracovních dnů
b) o 50 % z ceny potisku za potvrzený termín plnění do 4 - 5 pracovních dnů

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1.Kupující po dohodě vyznačí zřetelně ve smlouvě některou z následujících podmínek způsobu
dodání zboží:

a) osobní převzetí v Hradci Králové b) autodoprava s dobírkou (DPD) c) autodoprava bez dobírky (DPD)

5.2.Kupující je vždy informován prodávajícím mailem či telefonicky o tom, že zboží je hotové a připravené k odebrání.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1.Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, jakož i ev. přirážek a DPH.

6.2.Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto podmínek způsobu úhrady:

A faktura po dodání zboží
B v hotovosti při předání zboží
C 100 % záloha vč. DPH předem
D dobírka (autodoprava, pošta)
E záloha + na fakturu

6.3.Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1.Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě, že je kupující v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 kalendářních dnů po dohodnutém termínu. Dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.

7.2.Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

7.3.Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 7 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží jehož se odstoupení týká).

7.4.Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku „vyšší moci" nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího písemně informovat o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (i faxem) a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy nebo její části odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nevydodaných položek zboží ze zakázky.

7.5.Odstoupením od kupní smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty a poplatku za uskladnění.

8. JINÁ USTANOVENÍ

8.1. Minimální hodnota objednaného zboží a potisku pro přijetí zakázky je 2.000,- Kč, pokud není jinou smlouvou stanoveno jinak.

8.2.S jedná-li kupující ve smlouvě potisk zboží, je povinen dodat prodávajícímu podklady pro tisk buď v elektronické podobě, nejlépe ve formátech CRD, EPS, AI, PDF (fonty převedeny do křivek) nebo v tištěné podobě, zde je nutné převést grafiku do elektronické podoby - křivek (viz Přirážky k cenám potisku). U rastrových obrázků je nutno dodat předlohu buď v elektronické podobě ve velikosti 1:1 a rozlišení min. 300 DPI, nebo v kvalitní tištěné formě ve velikosti 1:1. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu.

8.3.Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 422 až 427 a § 429 a násl. obchodního zákoníku, pokud není v kupní smlouvě nebo těchto PODMÍNKÁCH uvedeno jinak.

8.4.Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího,a to nejpozději do 7-mi kalendářních dnů po doručení zboží, a skryté vady pak nejpozději do 6-ti měsíců.

8.5.Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději do 2 měsíců po obdržení reklamace.

8.6.Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému přepravci do místa určení.

8.7.Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním dodaného zboží.

8.8.Uplatňování reklamace vadně dodaného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který kupující na požádání obdrží od prodávajícího.

8.9.V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží.

8.10.Reklamace vad na dodaném zboží nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti (dle bodu 6.1. a 6.7) této smlouvy.

8.11.Při prodlení kupujícího s převzetím zboží od prodávajícího v období delším než 10 kalendářních dnů ode dne vystavení dodacího listu se sjednává poplatek za skladné ve výši 0,05 % z kupní ceny skladovaného zboží, nejméně však 50,- Kč za každý den skladování. Jako první den placení skladného se počítá 11. den.

8.12.Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.

8.13.Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení smlouvy.

8.14.Prodávající ručí za dodané zboží k potisku do výše sjednané ceny potisku.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se tento smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem a v případě sporu bude rozhodovat místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.

9.2. Upozornění: výrobky uvedené v katalozích prodávajícího jsou určeny výhradně k reklamním a propagačním účelům.

9.3.Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště.

9.4.Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i přesto, že se adresát (kupující nebo prodávající ) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupující nebo prodávající) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je považován den odmítnutí písemnosti.

UPOZORNĚNÍ PRO KUPUJÍCÍHO:

Termín zakázky může být prodloužen při: prodlení kupujícího s odsouhlasením grafické předlohy potisku nebo prodlení kupujícího se zaplacením určené zálohy.

© www.darkyhk.cz

© www.darkyhk.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace

Obsah Vašeho košíku   0,- CZK